Chúc tất cả mọi người luôn được bình an và may mắn. Luôn nhận được nhiều năng lượng tích cực dẫn đến vận tài lộc thịnh vượng.

Ngài là một vị bồ tát trong truyền thống phật giáo đại thừa. Với lòng từ bi thương xót chúng sanh voi hạn. Từ khi còn làm một vị bồ tát, phát ra lời thệ nguyện cao quý rằng :” bất cứ ai đọc thần chú 100 âm này , ngài sẽ gánh nghiệp xấu cho người đó.
Đức Kim Cương Tát Đỏa là một vị Phật chủ về Tịnh hóa. Ngài được coi là vị Phật quyền uy nhất trong tất cả chư Phật và chư Bồ Tát. Trong quá khứ, khi đang còn tu học, Đức Kim Cương Tát Đỏa từng phát lời thệ nguyện như sau:

“Trong tương lai, khi ta chứng đắc Phật quả Toàn hảo, nguyện cho những ai phạm phải ngũ trọng tội với quả báo nhãn tiền, hoặc bất kỳ ai bị bể giới nguyện Tam muội da, đều được tịnh hóa hoàn toàn mọi hành động tổn hại và sự hủy phạm giới nguyện nếu nghe được tên ta, niệm tưởng đến ta hay nhất tâm trì tụng Chân ngôn Trăm âm, chân ngôn tối thắng uy lực trong hết thảy mật chú! Chừng nào chưa thành tựu như vậy, ta nguyện còn trong luân hồi sinh tử! Nguyện ta sẽ thị hiện trước tất cả những ai lỡ hủy phạm và bể giới để tịnh hóa cho họ mọi bệnh tật, phiền não, chướng ngại!”

Vì những sức mạnh và uy lực như vậy, lời thệ nguyện giác ngộ của Đức Kim Cương Tát Đỏa vô cùng độc đáo và khác biệt so với lời thệ nguyện của các vị Phật khác. Về bản chất sâu xa, Đức Kim Cương Tát Đỏa là hiện thân của một trăm bộ Phật, ngũ bộ Phật cùng hết thảy Như Lai không phân biệt. Bởi Ngài là bậc Tối thắng chủ của một trăm Phật bộ và độc Phật bộ Đại Mật, ngài không giống với bất cứ bản tôn nào khác. Bất cứ ai đều có thể thành tâm sám hối bằng cách đối trước bất cứ Đức Phật nào trong mười phương chư Phật, quán tưởng chư Phật trong cõi Tịnh độ của các Ngài. Nhưng, cách quán tưởng thù thắng nhất được khuyên nên thực hành, đó là hành giả thực hành sám hối bằng cách quán tưởng bậc Thượng sư của mình bất khả phân với Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa, từ Ngài hiện khởi hết thảy Mạn đà la giác ngộ và hết thảy Mạn đà la giác ngộ lại thể nhập nơi Ngài.

Thần chú 100 âm tiết của Đức Kim Cương Tát Đỏa là một thực hành bắt buộc đối với bất kỳ hành giả thuộc trường phái Kim Cương Thừa và là một trong 4 thực hành sơ bộ nhằm để tiêu trừ nghiệp xấu.

Thực hành pháp Kim Cương Tát Đỏa thông qua thiền định là phương thức loại bỏ những trở ngại che giấu nhận thức của một người về bản chất thật của tâm trí sẵn có, nó sẽ dẫn đến cái nhìn sâu sắc từ tất cả các mức độ tinh tế của sự tồn tại.

Đức Kim Cương Tát Đỏa
Thần chú phiên bản gốc tiếng Phạn được dịch sang tiếng Latinh:

Oṃ Vajrasattva Samayam Anupālaya Vajrasattva Tvenopatiṣṭha Dṛḍho Me Bhava Sutoṣyo Me Bhava Supoṣyo Me Bhava Anurakto Me Bhava Sarvasiddhiṃ Me Prayaccha Sarvakarmasu Ca Me Cittaṃ Sreyaḥ Kuru Hūṃ Ha Ha Ha Ha Hoḥ Bhagavan Sarvatathāgatavajra Mā Me Muñca Vajrī Bhava Mahāsamayasattva Aḥ
Om Benza sato samaya; manu palaya (Ôm Ben-za sa-tô sam-may-a; ma-nu pa-lay-a): Hỡi ngài Kim Cang tát đoả, hãy hộ trì giới nguyện của con

Benza sato tenopa (Ben-za sa-tô tê-nô-pa): Xin hãy thường trụ trong con.

Tishtha dridho mebhawa (Ti-sa đ-ri-đô mê-ba-oa): Xin cho con đạt mọi nguyện ước

Su tokhayo mebhawa (su tô-kay-yô mê-ba-oa); Su pokhayo mebhawa (su pô-kay-yô mê-ba-oa): Xin trưởng dưỡng thiện tâm trong con.

Anu rakto mebhawa (A-nu rác-tô mê-ba-oa): Hãy mở lòng từ bi với con

Sarva siddhi mepra yatsa (Sa-va si-đi mê-pờ-ra y-a-sa): Ban cho con mọi thành tựu.

Sarva karma sutsame (Sa-va ka-ma su-sa-mê): Xin cho con thấy tất cả nghiệp

Tsittam shriyam kuru hung (Xit-tam sờ-ri-am ku-ru hung): Hãy chuyển tâm con tốt lành. Hung: chủng tự tâm yếu của Kim cang tát đoả.

Ha ha ha ha ho: ha ha ha ha: biểu tượng 4 vô lượng tâm-4 quán đảnh-4 hỷ lạc và 4 thân; Ho: biểu lộ hoan hỉ nơi sự thành tựu này.

Bhagawan sarva tathagata benza mame muntsa (Ba-ga-oan sa-va ta-tha-ga-ta ben-za ma-mê mun-sa): Hỡi đức Thế tôn, xin đừng rời xa con

Benza bhawa maha samaya sattva, ah (Ben-za ba-oa ma-ha sam-may-a sa-tô, A): Hỡi bậc đại thủ hộ giới nguyện, hãy cho con chứng đạt Kim cang tánh, hãy cho con được thể nhập với Ngài.

Phiên bản ngắn

OM VAJRASATTVA HUM

Ý nghĩa của thần chú

Kính ngưỡng Đức Vajrasattva, xin Ngài bảo vệ Bổn Nguyện.

Khi Ngài Vajrasattva hiện trước mặt con xin hãy quả quyết với con rằng Ngài đại hỷ với con.

Xin hãy dưỡng dục con với tất cả tấm lòng.

Xin hãy yêu thương con tha thiết vô cùng.

Xin hãy ban cho con thành công trong mọi sự.

Và xin hãy cho tâm con được an tịnh nhất trong mọi hành động. HUM

Hỡi Đức Thế Tôn! Kim Cương của Tất Cả Như Lai! Xin Ngài đừng bỏ con!

Xin Ngài hãy là Kim Cương Thủ, Ngài của Đại Bổn Nguyện! ÃH (HUM PHAT)

Nguồn: https://hoathiencot.vn

Xem thêm : https://hoathiencot.vn/4h-chieu/chuyen-la-may-man/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *