Anime: Shokei shoujo no virgin road
Script: Vẫn là anh ấy
Edit: Lười
Voice: Google AI
Đăng kí kênh:

*Luời xem Anime không sở hữu tất cả các tư liệu trong video mà tuân thủ luật bản quyền và sử dụng hợp lý luật Fair-Use (
Liên hệ công việc: [email protected]

#tomtatanime #luoixemanime #reviewanime

Nguồn: https://hoathiencot.vn

Xem thêm : https://hoathiencot.vn/4h-chieu/chuyen-la-may-man/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *